Podmínky chovnosti Australských ovčáků
na Slovensku

Australský ovčák je na Slovensku zastřešován pouze jediným klubem, a to slovenským klubem chovatelů málopočetných plemen psů (KCHMPP). Níže najdete podmínky chovnosti, které jsou uvedeny na stránkách klubu (zdroj: http://www.kchmpp.sk/plemena/australsky-ovciak/podmienky-chovnosti-auo/)

 

Podmienky pre zaradenie do chovu pre plemeno Austrálsky ovčiak

1.Minimálny vek jedinca  18 mesiacov.

2.Po dovŕšení veku 12 mesiacov absolvovanie aspoň klubovej výstavy s hodnotením „výborný“ a aspoň jednej národnej alebo medzinárodnej výstavy s hodnotením minimálne „ veľmi dobrý“. Pokiaľ bude jedinec vystavovaný na klubovej výstave v triede pracovnej, teda je držiteľom Pracovného certifikátu, akceptuje sa aj na klubovej výstave hodnotenie „veľmi dobrý“.

3.RTG vyšetrenie bedrových kĺbov s výsledkom maximálne „B“ a lakťových kĺbov s výsledkom „0/0“.Vyšetrenie môže byť vykonané od veku 15 mesiacov ktorýmkoľvek veterinárnym lekárom s licenciou pre posudzovanie dysplázie, ktorý potom odošle snímok na posúdenie na SPDD. Chovné jedince s výsledkom DBK „B“ sa smú páriť len s jedincami s výsledkom „A“.

4.Nožnicový alebo kliešťový zhryz. Povolené je chýbanie maximálne 2 zubov kategórie P1,P2,P3. Chýbanie akéhokoľvek zuba inej kategórie je dôvodom pre nezaradenie daného jedinca do chovu.Šikmý zhryz bude individuálne posúdený pri popisnej prehliadke. Zuby zlomené alebo chýbajúce následkom úrazu nie sú penalizované, je však potrebné doložiť potvrdenie od veterinára spolu s RTG snímkom a zápisom v preukaze o pôvode.

5.Pri párení musí mať aspoň jeden jedinec z chovného páru genetické vyšetrenia na dedičné očné ochorenia CEA,PRA a HFS4 s výsledkom „normal (clear)“.Akceptuje sa aj jedinec geneticky čistý po predkoch po doložení ich certifikátov. Nesmú sa páriť dvaja prenášači ani geneticky postihnutý jedinec s prenášačom toho istého ochorenia. Výsledky genetických vyšetrení sú akceptované od ktoréhokoľvek genetického laboratória.

6.V čase krytia musia mať obidvaja jedinci chovného páru platné klinické vyšetrenia očí na dedičné očné ochorenia, ktoré nesmie byť staršie ako jeden rok. Pri zahraničnom krytí sa akceptujú podmienky chovnosti jedinca v danej krajine.

7.Párenie jedincov merle x merle nie je povolené.

8.Ak nakryjú  dvaja chovní psi jednu suku počas toho istého hárania, chovateľ je povinný urobiť DNA testy na určenie rodičovstva celému vrhu ako aj všetkým trom rodičom.

9.Chovná suka môže mať maximálne 2 vrhy za 2 kalendárne roky.

10. Opakovať vrh po tých istých rodičoch je povolené maximálne 3x .

11. Chovnosť suky platí do veku 8 rokov. V prípade vyššieho veku je možnosť povolenia vrhu na výnimku po opätovnom absolvovaní popisnej prehliadky.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 4.5.2015.

Pre nechovných jedincov, ktorí už majú ku dňu 3.5.2015 urobené RTG vyšetrenie a posúdené nie na SPDD, platí prechodné obdobie do konca septembra 2015.